Missatges de correu electrònic com a PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose File - Export As - Export as PDF

Icona

Exporta directament a PDF


Pestanya General

Interval

Permet definir les opcions d'exportació per a les pàgines incloses al fitxer PDF.

Tot

Permet exportar totes les àrees d'impressió definides. Si no s'ha definit cap àrea d'impressió, s'exportarà tot el document.

Pàgines

Exporta les pàgines que introduïu al quadre.

Utilitzeu el format 3-6 per exportar un interval de pàgines i el format 7;9;11 per exportar pàgines individuals. Si ho voleu, també podeu exportar una combinació d'intervals de pàgines i de pàgines individuals; per exemple, 3-6;8;10;12.

Selecció

Permet exportar la selecció actual.

Imatges

Permet definir les opcions d'exportació a PDF per a les imatges incloses en el document.

Icona de nota

Les imatges EPS amb previsualitzacions incrustades s'exporten només com a previsualitzacions. En canvi, les imatges EPS sense previsualitzacions incrustades s'exporten com a espais reservats buits.


Compressió sense pèrdua

Permet seleccionar una compressió sense pèrdua per a les imatges. Es conservaran tots els píxels.

Compressió JPEG

Permet seleccionar una compressió JPEG per a les imatges. Si trieu un nivell de qualitat alt, es conservaran tots els píxels de la imatge. En canvi, si trieu un nivell baix es perdran píxels de la imatge i s'hi introduiran defectes, però es reduirà la mida del fitxer.

Qualitat

Introduïu el nivell de qualitat per a la compressió JPEG.

Redueix la resolució de les imatges

Permet seleccionar si voleu redimensionar o reduir les imatges a un nombre inferior de punts per polzada.

Seleccioneu la resolució de destinació per a les imatges.

General

Permet definir les opcions generals per a l'exportació a PDF.

PDF híbrid (incrusta el fitxer ODF)

Aquest paràmetre us permet exportar el document com a fitxer .pdf que conté dos formats de fitxer: PDF i ODF. Als visualitzadors de PDF es comporta com un fitxer .pdf normal i continua sent totalment editable al LibreOffice.

Arxiu PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Si activeu aquesta opció, el fitxer es convertirà a PDF/A-1a, un format de document electrònic pensat per a la conservació a llarg termini. Amb aquest format, tots els tipus de lletra utilitzats en el document font s'incrusten en el fitxer PDF generat i, a més, s'hi escriuen etiquetes PDF.

PDF etiquetat (afegeix l'estructura del document)

Permet seleccionar si voleu escriure etiquetes PDF. Tingueu en compte que si activeu aquesta opció la mida del fitxer pot augmentar considerablement.

Els PDF etiquetats contenen informació relativa a l'estructura del contingut del document. Per tant, us poden ajudar a mostrar el document en dispositius que tinguin més d'una pantalla, i també us poden ser útils si treballeu amb aplicacions de lectura de pantalles.

Exporta els marcadors

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

Exporta els comentaris

Permet exportar els comentaris de documents del Writer o del Calc com a notes PDF.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Crea un formulari PDF

Activeu aquesta opció per crear un formulari PDF, que l'usuari del document PDF podrà emplenar i imprimir.

Tramet els formularis en format

Us permet seleccionar el format per trametre els formularis del fitxer PDF.

Seleccioneu el format de les dades que rebreu: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML o XML.

Aquest paràmetre sobreescriu la propietat de l'URL de control que hàgiu definit en el document.

Permet els noms de camps duplicats

Permet utilitzar el mateix nom de camp per diversos camps al fitxer PDF generat. Si aquesta opció està desactivada, els noms de camps s'exportaran utilitzant noms únics generats.

Exporta les pàgines en blanc inserides automàticament

Si activeu aquesta opció, les pàgines en blanc inserides automàticament s'exportaran al fitxer PDF. Aquesta opció és recomanable si imprimiu a doble cara. Per exemple, en un llibre es pot haver definit un estil de paràgraf per als capítols que comenci sempre amb una pàgina senar. Si el capítol anterior acaba amb una pàgina senar, el LibreOffice inserirà una pàgina buida amb numeració parella. Aquesta opció controla si cal exportar aquesta pàgina parella o no.

Use reference XObjects

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

Pestanya de visualització inicial

Subfinestres

Només la pàgina

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que només mostri els continguts de la pàgina.

Marcadors i pàgina

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri una paleta de marcadors i el contingut de la pàgina.

Miniatures i pàgina

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri una paleta de miniatures i el contingut de la pàgina.

Obre a la pàgina

Introduïu el número de la pàgina que vulgueu que es mostri en obrir el fitxer PDF amb el lector.

Ampliació

Per defecte

Seleccioneu aquesta opció per a generar un fitxer PDF que mostri el contingut de la pàgina sense ampliació o reducció. Noteu que si l'aplicació lectora està configurada per a utilitzar un factor d'ampliació o reducció per defecte, la pàgina es mostrarà amb aquest factor.

Ajusta a la finestra

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri la pàgina ampliada o reduïda fins ajustar-se completament a la finestra del lector.

Ajusta a l'amplada

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri la pàgina ampliada o reduïda fins ajustar-se a l'amplada de la finestra del lector.

Ajusta a l'àrea visible

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri el text i els gràfics de la pàgina ampliats o reduïts fins ajustar-se a l'amplada de la finestra del lector.

Factor d'escala

Seleccioneu amb quin dels factors d'ampliació disponibles s'obrirà el fitxer PDF.

Format de la pàgina

Per defecte

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri les pàgines d'acord amb els paràmetres de format de l'aplicació lectora.

Una sola pàgina

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri una sola pàgina a la finestra.

Continu

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri les pàgines en una columna vertical contínua.

Orientació contínua

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri les pàgines les unes al costat de les altres en una columna contínua. En cas que hi hagi més de dues pàgines, la primera es mostrarà a la dreta.

Primera pàgina a l'esquerra

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri les pàgines les unes al costat de les altres en una columna contínua. Si el document té més de dues pàgines, la primera es mostrarà a l'esquerra. Cal que habiliteu la compatibilitat amb llengües de disposició complexa de text a Configuració de la llengua - Llengües del quadre de diàleg Opcions.

Pestanya d'interfície d'usuari

Opcions de finestra

Canvia la mida de la finestra a la pàgina inicial

Activeu aquesta opció per generar un fitxer PDF que es mostri en una finestra amb la pàgina inicial tota sencera.

Centra la finestra en pantalla

Activeu aquesta opció per generar un fitxer PDF que es mostri en una finestra del lector centrada a la pantalla.

Obre en mode pantalla completa

Activeu aquesta opció per generar un fitxer PDF que es mostri en una finestra del lector a pantalla sencera davant de la resta de finestres.

Mostra el títol del document

Activeu aquesta opció per generar un fitxer PDF que es mostri amb el títol del document a la barra de títol del lector.

Opcions d'interfície d'usuari

Amaga la barra de menú

Activeu aquesta opció per amagar la barra de menú del lector quan el document estigui actiu.

Amaga la barra d'eines

Activeu aquesta opció per amagar la barra d'eines del lector quan el document estigui actiu.

Amaga els controls de la finestra

Activeu aquesta opció per amagar els controls del lector quan el document estigui actiu.

Transicions

Utilitza efectes de transició

Permet exportar els efectes de transició per a les diapositives de l'Impress als efectes PDF corresponents.

Marcadors

Tots els nivells de marcadors

Seleccioneu aquesta opció perquè en obrir el fitxer PDF amb el lector es mostrin tots els nivells de marcadors.

Nivells de marcadors visibles

Seleccioneu aquesta opció per mostrar tots els marcadors fins al nivell seleccionat en obrir el fitxer PDF amb el lector.

Pestanya d'enllaços

Us permet indicar com voleu exportar els marcadors i els enllaços al document.

Exporta els marcadors com a destinacions amb nom

Els marcadors (objectius o referències) dels fitxers PDF es poden definir com a àrees rectangulars. Addicionalment, els marcadors per a objectes amb nom també es poden definir amb aquests noms. Activeu aquesta casella de selecció per exportar els noms dels objectes del document com a objectius de marcadors vàlids. Aquesta opció permet establir enllaços a aquests objectes pel seu nom des d'altres documents.

Converteix les referències del document en objectius PDF

Activeu aquesta casella de selecció per convertir els URL que facin referència a altres fitxers ODF en fitxers PDF amb el mateix nom. En els URL de referència les extensions .odt, .odp, .ods, .odg i .odm es convertiran a l'extensió .pdf.

Exporta els URL relatius al sistema de fitxers

Activeu aquesta casella de selecció per exportar els URL a altres documents com a URL relatius del sistema de fitxers. Vegeu la secció "enllaços relatius" de l'ajuda.

Enllaços entre documents

Permet indicar com es gestionaran els enllaços entre el document PDF i altres fitxers.

Mode per defecte

Si seleccioneu aquesta opció els enllaços del document PDF a altres documents es gestionaran segons el mètode definit al vostre sistema operatiu.

Obre amb l'aplicació lectora de PDF

Si seleccioneu aquesta opció els enllaços entre documents s'obriran amb l'aplicació lectora de PDF que mostri el fitxer actualment. Noteu que aquesta aplicació ha de poder treballar amb el tipus de fitxer especificat a l'enllaç.

Obre amb el navegador d'Internet

Si seleccioneu aquesta opció els enllaços entre documents s'obriran amb el navegador d'Internet. Perquè aquesta opció funcioni, el navegador d'Internet ha de poder treballar amb el tipus de fitxer indicat a l'enllaç.

Pestanya de seguretat

Estableix les contrasenyes

Feu-hi clic per obrir un diàleg on podreu introduir les contrasenyes.

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

Impressió

No es permet

Si seleccioneu aquesta opció no es permetrà imprimir el document PDF.

Resolució baixa (150 dpi)

Si seleccioneu aquesta opció, el document només es podrà imprimir en resolució baixa (150 dpi). Tingueu en compte que alguns lectors de PDF no admeten aquest paràmetre.

Resolució alta

Si seleccioneu aquesta opció, el document es podrà imprimir en resolució alta.

Canvis

No es permet

Si seleccioneu aquesta opció no es permetrà fer cap canvi al contingut del document.

Inserir, suprimir i girar pàgines

Si seleccioneu aquesta opció només es permetrà inserir, suprimir i generar pàgines.

Omplir camps de formularis

Si seleccioneu aquesta opció només es permetrà emplenar camps de formularis.

Fer comentaris, omplir camps de formularis

Si seleccioneu aquesta opció només es permetrà introduir comentaris i emplenar camps de formularis.

Qualsevol canvi excepte extreure pàgines

Si seleccioneu aquesta opció es permetran els canvis de tota mena, excepte l'extracció de pàgines.

Es permet copiar el contingut

Activeu aquesta opció per permetre que es copiï el contingut del document al porta-retalls.

Es permet l'accés al text per part de les eines d'accessibilitat

Activeu aquesta opció per habilitar l'accés a les eines d'accessibilitat.

Pestanya Signatures digitals

Aquesta pestanya conte les opcions relacionades amb l'exportació de fitxers PDF signats digitalment.

Les signatures digitals s'usen per a garantir que el PDF fou realment creat per l'autor original (això és, vós) i que el document no s'ha modificat des del moment de la signatura.

The signed PDF export uses the keys and X.509 certificates already stored in your default key store location or on a smartcard.

When using a smartcard, it must already be configured for use by your key store. This is usually done during installation of the smartcard software.

Use this certificate to digitally sign PDF documents

Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export.

Selecciona

Opens the Select Certificate dialog.

All certificates found in your selected key store are displayed. If the key store is protected by a password, you are prompted for it. When using a smartcard that is protected by a PIN, you are also prompted for that.

Select the certificate to use for digitally signing the exported PDF by clicking on the corresponding line, then click OK.

All other fields on the Digital Signatures tab will be accessible only after a certificate has been selected.

Certificate password

Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate. Usually this is the key store password.

Icona de nota

If the key store password has already been entered in the Select Certificate dialog, the key store may already be unlocked and not require the password again. But to be on the safe side, enter it nevertheless.


Icona d'avís

When using a smartcard, enter the PIN here. Some smartcard software will prompt you for the PIN again before signing. This is cumbersome, but that's how smartcards work.


Location, Contact information, Reason

These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank.

Time Stamp Authority

Allows you to optionally select a Time Stamping Authority (TSA) URL.

During the PDF signing process, the TSA will be used to obtain a digitally signed timestamp that is then embedded in the signature. This (RFC 3161) timestamp will allow anyone viewing the PDF to verify when the document was signed.

The list of TSA URLs that can be selected is maintained under - LibreOffice - Security - TSAs.

If no TSA URL is selected (the default), the signature will not be timestamped, but will use the current time from your local computer.

Botó d'exportació

Permet exportar el fitxer actual en format PDF.