Insereix un marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix - Marc flotant

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Marc flotant


Icona de nota

Si voleu crear pàgines HTML que continguin marcs flotants, trieu - Carrega/desa - Compatibilitat HTML i, tot seguit, seleccioneu l'opció "MS Internet Explorer". El marc flotant està delimitat per les etiquetes <IFRAME> i </IFRAME>.