Llengua

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix - Comentari


Inserció de comentaris

Al Writer, l'ordre Insereix - Comentari o la combinació de tecles +C insereix una àncora de comentari a la posició actual del cursor. Apareix un quadre de comentari al marge de la pàgina on podeu introduir el text del comentari. Una línia connecta l'àncora i el quadre de comentari.

Al Calc, al Draw i a l'Impress, l'ordre Insereix - Comentari insereix un comentari.

El nom de l'autor i la data i l'hora de la creació d'aquest comentari es mostren a la part superior del quadre de comentari.

The comments by different authors get different colors. Choose - LibreOffice - User Data to enter your name so that it can show up as the comment author.

Edició dels comentaris

Tots els usuaris que tenen permisos d'escriptura al document de text poden editar els comentaris de tots els autors i suprimir-los.

El quadre de comentari conté una icona amb una fletxa avall. Feu clic en aquesta icona per obrir un menú amb algunes ordres de supressió de comentaris.

Choose a command to delete the current comment, or all comments from the same author as the current comment, or all comments in the document.

Si el comentari en un document de text l'ha escrit un altre autor, al menú contextual hi ha l'ordre Respon. Aquesta ordre insereix un comentari nou adjacent al comentari que voleu respondre. L'àncora del comentari és la mateixa per tots dos comentaris. Escriviu el text de la resposta al comentari nou. Deseu el document i envieu-lo a altres autors per tal que també hi puguin afegir respostes.

Use View - Comments to show or hide all comments.

El diàleg Cerca i reemplaça dels documents de text, podeu seleccionar que els comentaris s'incloguin a les cerques.

Navegació d'un comentari a un altre en documents de text

Quan el cursor es troba dins d'un comentari, premeu +Av Pàg per saltar al comentari següent, o bé +Re Pàg per saltar al comentari anterior.

Quan el cursor es troba dins del text normal, premeu les tecles que s'han esmentat anteriorment per anar a l'àncora de comentari anterior o posterior. També podeu utilitzar la finestreta de navegació que trobareu a sota de la barra de desplaçament vertical per anar d'una àncora de comentari a la següent.

Icona de consell

També podeu obrir el Navegador per visualitzar una llista de tots els comentaris. Per editar o suprimir un comentari al Navegador, feu-hi clic amb el botó dret del ratolí.


Impressió dels comentaris

Per modificar les opcions d'impressió dels comentaris per a tots els documents de text, trieu Eines - Opcions - LibreOffice Writer - Impressió.

Comentaris als fulls de càlcul

Quan adjunteu un comentari a una cel·la, apareix una llegenda on podeu introduir el text. Un petit quadrat situat a la cantonada superior dreta de la cel·la marca la posició del comentari. Per mostrar el comentari de manera permanent, feu clic amb el botó dret del ratolí a la cel·la i trieu Mostra el comentari.

Per modificar les propietats d'objecte d'un comentari, com ara el color de fons, trieu Mostra el comentari com abans i, tot seguit, feu clic amb el botó dret del ratolí al comentari (no feu doble clic al text).

Per editar un comentari visible, feu doble clic al text del comentari. Per a editar un comentari que no es visible de forma permanent, feu clic amb el botó secundari a la cel·la que conté el comentari i aleshores seleccioneu Insereix - Comentari. Per a indicar la formatació del text del comentari, feu clic amb el botó secundari al text del comentari en mode edició.

Per modificar la posició o la mida d'un comentari, arrossegueu la vora o la cantonada del comentari.

Per suprimir un comentari, feu clic a la cel·la amb el botó dret del ratolí i trieu Suprimeix el comentari.

També podeu fer clic amb el botó dret del ratolí al nom d'un comentari, a la finestra del Navegador, per triar algunes ordres d'edició.

Per configurar les opcions d'impressió de comentaris al full de càlcul, trieu Format - Pàgina i feu clic a la pestanya Full.

Icona de nota

A l'Impress, podeu triar si voleu utilitzar la Visualització de notes per escriure una pàgina de notes per a cada diapositiva. A més, podeu inserir comentaris a les diapositives.