Comentari

Enter a comment for the recorded change.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Comentari

Trieu la pestanya Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Gestiona ▸ Llista. Feu clic en una entrada de la llista per obrir el menú contextual. Trieu Edita el comentari


Icona de nota

Podeu adjuntar un comentari quan , o bé al diàleg Gestiona els canvis.