Llista d'expressions regulars

Caràcter

Resultat/Utilització

Qualsevol caràcter

Representa qualsevol caràcter simple, llevat que s'indiqui el contrari.

.

Representa un únic caràcter, excepte un salt de línia o de paràgraf. Si cerqueu "c.la", per exemple, es troba "cala" i "cola".

^

Troba el terme de cerca només si apareix al començament d'un paràgraf. S'ignoren els caràcters especials (com ara els camps buits i els marcs ancorats com a caràcters) situats al començament d'un paràgraf. Exemple: "^Pere".

$

Troba el terme de cerca només si apareix al final d'un paràgraf. S'ignoren els caràcters especials (com ara els camps buits i els marcs ancorats com a caràcters) situats al final d'un paràgraf. Exemple: "Pere$".

$ per si mateix coincideix amb el fi de paràgraf. Així és possible cercar i substituir salts de paràgraf.

*

Troba el caràcter zero o un dels caràcters situats davant del signe "*". Per exemple, "Ab*c" troba "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", etcètera.

+

Troba un o diversos caràcters situats davant del signe "+". Per exemple, "AX.+4" troba "AXx4", però no pas "AX4".

El sistema sempre troba la cadena més llarga que coincideix amb el patró de cerca en un paràgraf. Si el paràgraf conté la cadena AX 4 AX4, es realça tot el passatge.

?

Troba el caràcter zero o un dels caràcters que es trobin davant del signe "?". Per exemple, "Texts?" troba "Text" i "Texts", i "x(ab|c)?y" troba "xy", "xaby" o "xcy".

\

La cerca interpreta el caràcter especial que segueix "\" com a caràcter normal i que no és una expressió regular (excepte per a les combinacions \n, \t, \> i \<). Per exemple, "fred\." troba "fred.", però no troba "freda" ni "fredes".

\n

Represents a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination. To change a line break into a paragraph break, enter \n in the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\n in the Find text box stands for a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination.

\n in the Replace text box stands for a paragraph break that can be entered with the Enter or Return key.

\t

Represents a tab. You can also use this expression in the Replace box.

\b

Correspon a l'extrem d'un mot. Per exemple, «\bombra» troba «ombrada» però no pas «escombra» mentre que «ombra\b» troba «escombra» però no «ombrada». La paraula «ombrada» es troba amb els dos termes de cerca.

^$

Troba un paràgraf buit.

^.

Cerca el primer caràcter d'un paràgraf.

& o $0

Adds the string that was found by the search criteria in the Find box to the term in the Replace box when you make a replacement.

For example, if you enter "window" in the Find box and "&frame" in the Replace box, the word "window" is replaced with "windowframe".

You can also enter an "&" in the Replace box to modify the Attributes or the Format of the string found by the search criteria.

[abc123]

Cerca un dels caràcters entre claudàtors.

[a-e]

Representa qualsevol caràcter situat entre les lletres a i e, ambdós inclosos.

Els caràcters estan ordenats pels seus números de codi.

[a-eh-x]

Representa qualsevol caràcter situat entre les lletres a-e i h-x.

[^a-s]

Representa qualsevol cosa que no es trobi entre a i s.

\xXXXX

\UXXXXXXXX

Representa un caràcter basat en el seu codi hexadecimal Unicode de quatre dígits (XXXX).

Per a caràcters poc comuns hi ha una variant que utilitza una U majúscula i vuit dígits hexadecimals (XXXXXXXX).

En alguns tipus de lletra, el codi dels caràcters especials depèn del tipus de lletra utilitzada. Podeu visualitzar els codis si trieu Insereix - Caràcters especials.

|

Cerca els termes que apareixen davant del signe "|" i també cerca els termes que apareixen després del signe "|". Per exemple, "això|allò" troba "això" i "allò".

{2}

Defineix quantes vegades apareix el caràcter anterior a la clau d'obertura. Per exemple, "cre{2}" troba i selecciona "creeu".

{1,2}

Defineix el nombre mínim i màxim de repeticions del caràcter anterior a la clau d'obertura. Per exemple, "cre{1,2}" troba i selecciona "cre" i "cree".

{1,}

Defineix el nombre mínim de repeticions del caràcter anterior a la clau d'obertura. Per exemple, "cre{2,}" troba "cree", "creee" i "creeeee".

( )

In the Find box:

Defineix els caràcters entre parèntesis com a referència. Aleshores podeu enviar la primera referència a l'expressió actual que contingui "\1" cap a la segona referència que contingui "\2", i així successivament.

Per exemple, si el text conté el nombre 13487889 i feu una cerca amb l'expressió regular (8)7\1\1, es trobarà "8788".

També podeu utilitzar () per agrupar termes. Per exemple, "a(bc)?d" troba "ad" i "abcd".

In the Replace box:

Utilitzeu $ (dòlar) en comptes de \ (barra inversa) per reemplaçar referències. Utilitzeu $0 per reemplaçar tota la cadena que s'hagi trobat.

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:]+ to find one or more of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:]+ to find one or more of them.

[:alnum:]

Representa un caràcter alfanumèric ([:alpha:] i [:digit:]).

[:space:]

Representa un espai (però no altres espais en blanc).

[:print:]

Representa un caràcter imprimible.

[:cntrl:]

Representa un caràcter no imprimible.

[:lower:]

Representa minúscules si l'opció Distingeix entre majúscules i minúscules s'ha seleccionat a Opcions.

[:upper:]

Representa un caràcter en majúscules si l'opció Distingeix entre majúscules i minúscules s'ha seleccionat a Opcions.


Exemples

e([:digit:])? -- troba 'e' seguit de zero o un dígit. Tingueu en compte que actualment totes les classes de caràcters amb nom, com ara [:digit:], s'han de col·locar entre parèntesis.

^([:digit:])$ -- troba línies o cel·les que contenen exactament un dígit.

Podeu combinar els termes de cerca per fer cerques complexes.

Per trobar nombres de tres xifres en un paràgraf

^[:digit:]{3}$

^ vol dir que la coincidència ha de ser al començament d'un paràgraf,

[:digit:] coincideix amb qualsevol xifra decimal,

{3} vol dir que hi ha d'haver exactament 3 còpies de "digit",

$ vol dir que la coincidència ha de ser al final d'un paràgraf.