Glossary of Internet Terms

Si sou nouvingut al món d'Internet, us trobareu amb paraules que us poden ser poc familiars: navegador, marcador, correu electrònic, pàgina inicial, cercador i moltes altres. Perquè els vostres primers passos siguin més fàcils, aquest glossari explica alguns dels termes més importants que podeu trobar a Internet, a intranets, al correu electrònic i a les notícies.

CMIS

The Content Management Interoperability Services (CMIS) standard defines a domain model and Web Services and Restful AtomPub bindings that will enable greater interoperability of Enterprise Content Management (ECM) systems. CMIS uses Web services and Web 2.0 interfaces to enable rich information to be shared across Internet protocols in vendor-neutral formats, among document systems, publishers and repositories, within one enterprise and between companies.

Client Side ImageMap

L'àrea de la imatge o del marc sobre la qual el lector pot fer clic s'indica amb l'aparició de l'URL enllaçat quan el ratolí passa per sobre d'aquesta àrea. El mapa d'imatge es desa en una capa per sota de la imatge, i conté informació sobre les regions referenciades. L'únic desavantatge dels mapes d'imatge de client és que els navegadors web més antics no els poden llegir; un desavantatge que, tot i així, es resoldrà tot sol amb el temps.

En desar el mapa d'imatge, seleccioneu el tipus de fitxer SIP - StarView ImageMap. Aquesta acció desa el mapa d'imatge directament en un format que es pot aplicar a qualsevol imatge o marc del document. Tot i això, si només voleu utilitzar el mapa d'imatge en la imatge o el marc de text actual, no heu de desar-lo en cap format especial. Després de definir les regions, feu clic a Aplica. No cal fer res més. Els mapes d'imatge de client es desen en format HTML i s'insereixen directament en el codi HTML de la pàgina.

EPUB

EPUB és un estàndard per als fitxers de llibre electrònic amb extensió .epub que poden baixar-se i llegir-se amb l'ajuda d'aparells com ara els telèfons intel·ligents, les tauletes, els ordinadors i els lectors electrònics.

L'EPUB és un estàndard tècnic ara publicat pel grup de publicacions del W3C. L'EPUB és un format popular perquè és obert i es basa en l'HTML.

Una publicació EPUB consisteix d'un únic fitxer, el qual és un arxiu ZIP no encriptat que conté un lloc web. S'hi inclouen fitxers HTML, imatges, fulls d'estil CSS i altres recursos, com ara metadades, multimèdia i interactivitat.

Etiquetes

Les pàgines HTML contenen certes instruccions estructurals i de format anomenades etiquetes. Les etiquetes són paraules de codi entre claudàtors dins de la descripció del document en llenguatge HTML. Moltes etiquetes contenen referències de text o d'enllaços entre el claudàtor d'obertura i de tancament. Per exemple, els títols es marquen amb les etiquetes <h1> al principi i </h1> al final del títol. Algues etiquetes apareixen soles, com en el cas de <br> per a un salt de línia o bé <img ...> per enllaçar un gràfic.

FTP

FTP vol dir protocol de transferència de fitxers i és el protocol de transferència estàndard per baixar fitxers d'Internet. Un servidor FTP és un programa que es troba en un ordinador connectat a Internet i que emmagatzema fitxers que es transmetran amb l'ajuda de l'FTP. Mentre que l'FTP és responsable de transmetre i baixar fitxers d'Internet, l'HTTP (protocol de transferència d'hipertext, de l'anglès Hypertext Transfer Protocol) fa possible la connexió i la transferència de fitxers entre servidors WWW i clients.

HTML

L'HTML (Hypertext Markup Language, llenguatge d'etiquetatge d'hipertext) és un llenguatge per a codificar documents que s'utilitza com a format de fitxer dels documents WWW. Deriva de l'SGML i integra text, gràfics, vídeos i so.

Si voleu teclejar ordres HTML directament, per exemple quan feu exercicis d'un dels molts llibres que existeixen sobre HTML, recordeu que les pàgines HTML són fitxers de text pur. Deseu el document en format Text i doneu-li l'extensió .HTML al nom del fitxer. Assegureu-vos que no hi ha dièresis alemanyes o altres caràcters especials del joc de caràcters ampliat. Si voleu tornar a obrir aquest fitxer al LibreOffice i editar el codi HTML, heu de carregar el fitxer amb el tipus Text i no amb el tipus Pàgina web.

Hi ha moltes referències a Internet que ofereixen una introducció al llenguatge HTML.

HTTP

El protocol de transferència d'hipertext és un registre de transmissió de documents WWW entre servidors WWW i navegadors (clients).

Hiperenllaç

Els enllaços són referències creuades que es realcen amb diferents colors i s'activen amb un clic del ratolí. Amb l'ajuda dels enllaços podeu anar a informació específica dins del document així com a informació relacionada en altres documents.

Al LibreOffice podeu assignar enllaços al text així com a gràfics i marcs de text (vegeu la icona del diàleg Enllaços a la barra d'eines Estàndard).

Java

El llenguatge de programació Java és un llenguatge de programació independent de la plataforma especialment adequat per a Internet. Les pàgines web i les aplicacions programades amb fitxers de tipus Java es poden utilitzar en qualsevol sistema operatiu modern. Els programes que utilitzen el llenguatge de programació Java es desenvolupen generalment en un entorn de desenvolupament Java i després es compilen a un «codi de bytes».

Mapa d'imatge

An ImageMap is a reference-sensitive graphic or text frame. You can click on defined areas of the graphic or text frame to go to a target (URL), which is linked with the area. The reference areas, along with the linked URLs and corresponding text displayed when resting the mouse pointer on these areas, are defined in the ImageMap Editor.

There are two different types of ImageMaps. A Client Side ImageMap is evaluated on the client computer, which loaded the graphic from the Internet, while a Server Side ImageMap is evaluated on the server computer which provides the HTML page on the Internet. In server evaluation, clicking an ImageMap sends the relative coordinates of the cursor within the image to the server, and a dedicated program on the server responds. In the client evaluation, clicking a defined hotspot of the ImageMap activates the URL, as if it were a normal text link. The URL appears below the mouse pointer when passing across the ImageMap.

As ImageMaps can be used in different ways, they can be stored in different formats.

Formats de mapes d'imatge

Els mapes d'imatge es divideixen bàsicament entre aquells que s'analitzen al servidor (per exemple, el vostre proveïdor d'Internet) i aquells que s'analitzen al navegador web de l'ordinador de l'usuari.

Mapes d'imatge del servidor

L'usuari veu els mapes d'imatge del servidor com una imatge o un marc a la pàgina. Feu clic en un mapa d'imatge amb el ratolí i les coordenades de la posició relativa s'enviaran al servidor. Ajudat per un programa extra, el servidor determina el següent pas que cal seguir. Hi ha diferents mètodes incompatibles per definir aquest procés, els més comuns són els següents:

LibreOffice creates ImageMaps for both methods. Select the format from the File type list in the Save As dialog in the ImageMap Editor. Separate Map Files are created which you must upload to the server. You will need to ask your provider or network administrator which type of ImageMaps are supported by the server and how to access the evaluation program.

Marcs

Els marcs són útils per dissenyar el format de les pàgines HTML. El LibreOffice utilitza marcs flotants, dins dels quals podeu col·locar objectes com gràfics, pel·lícules i so. El menú contextual d'un marc mostra les opcions per a restaurar o editar els continguts del marc. Algunes d'aquestes ordres també es llisten a Edita ▸ Objecte quan el marc està seleccionat.

Motors de cerca

Un cercador és un servei a Internet basat en un programa que s'utilitza per explorar una quantitat enorme d'informació mitjançant paraules clau.

SGML

SGML vol dir «Standard Generalized Markup Language» (Llenguatge d'etiquetatge generalitzat estàndard). L'SGML està basat en la idea que els documents tenen informació estructural i altres elements semàntics que es poden descriure sense fer referència a com s'han de mostrar aquests elements. La visualització d'aquests documents pot variar en funció del mitjà i de les preferències d'estil. En textos estructurats, l'SGML no defineix només les estructures (al DTD = Document Type Definition, definició de tipus de document), sinó que també assegura que s'utilitzen de manera coherent.

L'HTML és una aplicació especialitzada de l'SGML. Això vol dir que molts dels navegadors web admeten només un interval limitat dels estàndards SGML i que gairebé tots els sistemes que permeten l'SGML poden produir pàgines web HTML interessants.

Servidor intermediari

Un servidor intermediari és un ordinador de la xarxa que actua com un porta-retalls per a la transferència de dades. Quan accediu a Internet des d'una xarxa corporativa i sol·liciteu una pàgina web que ja ha demanat un altre company de feina, el servidor intermediari mostrarà la pàgina molt més ràpid si la pàgina encara està a la memòria. L'únic que s'ha de comprovar en aquest cas és que la pàgina emmagatzemada al servidor intermediari sigui l'última versió. En aquest cas, la pàgina no s'haurà de tornar a baixar d'Internet sinó que es carregarà directament del servidor intermediari.

URL

El localitzador uniforme de recursos (URL) mostra l'adreça d'un document o un servidor d'Internet. L'estructura general d'un URL varia segons el tipus i generalment es presenta de la següent forma: Servei://Nomdel'amfitrió:Port/Camí/Pàgina#Marca tot i que no tots els elements es requereixen sempre. Un URL pot ser una adreça FTP, una adreça WWW (HTTP), una adreça de fitxer o una adreça electrònica.

WebDAV

Short for Web-based Distributed Authoring and Versioning, an IETF standard set of platform-independent extensions to HTTP that allows users to collaboratively edit and manage files on remote Web servers. WebDAV features XML properties on metadata, locking - which prevents authors from overwriting each other's changes - namespace manipulation and remote file management. WebDav is sometimes referred to as DAV.