SEGON

Retorna el segon per al valor de temps donat. El segon es dóna com un enter entre 0 i 59.

Sintaxi

SEGON(Nombre)

Nombre, com a valor de temps, és un decimal per al qual es retornarà el segon.

Exemples

=SEGON(ARA()) retorna el segon actual.

=SEGON(C4) retorna 17 si els continguts de C4 = 12:20:17.