DIES360

Retorna la diferència entre dues dates basada en l'any de 360 dies utilitzat en el càlcul d'interessos.

Sintaxi

DIES360("Data1"; "Data2"; Tipus)

Si la Data2 és anterior a la Data1, el resultat de la funció és un nombre negatiu.

L'argument opcional Tipus determina el tipus de càlcul de la diferència. Si Tipus = 0 o si falta l'argument, s'utilitza el mètode americà (NASD, National Association Of Securities Dealers). Si Tipus <> 0, s'utilitza el mètode europeu.

Exemples

=DIES360("2000-01-01";ARA()) retorna el nombre de dies d'interès des de l'1 de gener del 2000 fins avui.