Avís d'error

Defineix el missatge d'error que es mostra quan s'introdueixen dades no vàlides a una cel·la.

També podeu iniciar una macro amb un missatge d'error. S'ofereix una macro de mostra al final de la pàgina.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


Mostra un missatge d'error quan s'introdueixen valors no vàlids.

Mostra el missatge d'error que introduïu a l'àrea Continguts quan s'introdueixen dades no vàlides en una cel·la. Si s'activa, es mostrarà el missatge per evitar una entrada no vàlida.

En tots dos casos, si seleccioneu "Atura", se suprimirà l'entrada no vàlida i es tornarà a introduir el valor anterior a la cel·la. El mateix passa si tanqueu els diàlegs "Avís" i "Informació" fent clic al botó Cancel·la. Si tanqueu els diàlegs amb el botó D'acord, l'entrada no vàlida no se suprimirà.

Continguts

Acció

Seleccioneu l'acció que voleu que tingui lloc quan s'introdueixin dades no vàlides en una cel·la. L'acció "Atura" rebutja l'entrada no vàlida i mostra un diàleg que heu de tancar fent clic a D'acord. Les accions "Avís" i "Informació" mostren un diàleg que es pot tancar fent clic a D'acord o a Cancel·la. L'entrada no vàlida només es rebutja quan feu clic a Cancel·la.

Navega

Obre el diàleg Macro, on podeu seleccionar la macro que s'executa quan s'introdueixen dades no vàlides a una cel·la. La macro s'executa després que es mostri el missatge d'error.

Títol

Introduïu el títol de la macro o el missatge d'error que voleu que es visualitzi quan s'introdueixin dades no vàlides en una cel·la.

Missatge d'error

Introduïu el missatge que voleu que es visualitzi en introduir dades no vàlides en una cel·la.

Macro de mostra:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function