Funcions financeres, tercera part

BDV

Retorna la depreciació d'un actiu durant un període indicat o parcial utilitzant un mètode d'amortització variable de saldo decreixent.

Sintaxi

VDB(Cost; Salvage; Life; S; End; Factor; NoSwitch)

Cost és el valor inicial d'un actiu.

Valor residual és el valor d'un actiu al final de la depreciació.

Vida és la durada de la depreciació de l'actiu.

I és l'inici de la depreciació. S'ha d'introduir A en la mateixa unitat de data que la durada.

Final és el final de la depreciació.

Factor (opcional) és el factor de depreciació. Factor = 2 és una depreciació de taxa doble.

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemple

Quina és la depreciació de saldo doble decreixent d'un període si el cost inicial és de 35.000 unitats monetàries i el valor al final de la depreciació és de 7.500 unitats monetàries? El període de depreciació és de 3 anys. Es calcula la depreciació des del desè fins al vintè període.

=BDV(35000;7500;36;10;20;2) = 8603,80 unitats monetàries. La depreciació durant el període entre el desè i el vintè període és de 8603,80 unitats monetàries.

CUPDIAIL

Retorna el nombre de dies compresos entre el primer dia del pagament d'interessos d'un títol i la data de liquidació.

Sintaxi

CUPDIAIL(Liquidació; Venciment; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interès es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, de quants dies parlem?

=CUPDIAIL("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) retorna 71.

CUPDIES

Retorna el nombre de dies del període d'interès actual en què cau la data de liquidació.

Sintaxi

CUPDIES(Liquidació; Venciment; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interès es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, quants dies hi ha en el període d'interessos en què cau la data de liquidació?

=CUPDIES("25/1/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) retorna 181.

CUPDIESSC

Retorna el nombre de dies des de la data de liquidació fins a la data d'interès següent.

Sintaxi

CUPDIESSC(Liquidació; Venciment; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interès es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, quants dies falten fins al pagament d'interessos següent?

=CUPDIESSC("25/1/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) retorna 110.

CUPDPC

Retorna la data de la data d'interès anterior a la data de liquidació. Formata el resultat com una data.

Sintaxi

CUPDPC(Liquidació; Venciment; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interès es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, quina era la data d'interès abans de la compra?

=CUPDPC("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) retorna 11-15-2000.

CUPDSC

Retorna la data del primer interès després de la data de liquidació. El resultat apareix en forma de data.

Sintaxi

CUPDSC(Liquidació; Venciment; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el 25/1/2001; la data de venciment és el 15/11/2001. L'interès es paga cada mig any (la freqüència és 2). Mitjançant el càlcul d'interessos sobre saldos diaris (base 3), quan és la propera data d'interès?

=CUPDSC("25/01/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) retorna 15/05/2001.

NOMCUP

Retorna el nombre de cupons (pagaments d'interessos) entre la data de liquidació i la data de venciment.

Sintaxi

NOMCUP(Liquidació; Venciment; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un títol el dia 25-01-2001; la data de venciment és el 15-11-2001. L'interès es paga semestralment (la freqüència és 2). Si feu un càlcul (base 3) d'interessos sobre saldos diaris, quantes dates d'interès hi ha?

=NOMCUP("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) retorna 2.

NPER

Retorna el nombre de períodes per a una inversió sobre la base de pagaments periòdics constants i d'un tipus d'interès constant.

Sintaxi

NPER(Tipus; Pmt; VP; VF; Tipus)

Tipus és el tipus d'interès periòdic.

PMT és l'anualitat constant que es paga en cada període.

VA és el valor actual (valor efectiu) en una seqüència de pagaments.

VF (opcional) és el valor futur al qual s'arriba al final de l'últim període.

Tipus (opcional) és la data de venciment del pagament a l'inici o al final del període.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemple

Quants períodes de pagament cobreix un període de pagament amb un tipus d'interès periòdic del 6%, un pagament periòdic de 153,75 unitats monetàries i un valor efectiu actual de 2,600 unitats monetàries?

=NPER(6%;153,75;2600) = -12,02. El període de pagament cobreix 12,02 períodes.

PMTI

Calcula l'amortització periòdica d'una inversió amb pagaments regulars i un tipus d'interès constant.

Sintaxi

PMTI(Tipus; Període; NPer; VA; VF; Tipus)

Tipus és el tipus d'interès periòdic.

Període és el període per al qual es calcula l'interès compost. Període = NPER si es calcula l'interès compost per a l'últim període.

NPER és el nombre total de períodes durant els quals es paga l'anualitat.

VP és el valor efectiu actual en una seqüència de pagaments.

VF (opcional) és el valor que desitgeu (valor futur) el final dels períodes.

Tipus és la data de venciment dels pagaments periòdics.

Exemple

Quin és el tipus d'interès durant el cinquè període (any) si el tipus d'interès constant és del 5%, el valor efectiu és de 15.000 unitats monetàries i la durada del pagament periòdic és de 7 anys?

=PMTI(5%;5;7;15000) = -352,97 unitats monetàries. L'interès compost durant el cinquè període (any) és de 352,97 unitats monetàries.

PREUPIRR

Calcula el preu d'un títol, per a un valor a la par de 100 unitats monetàries, si la data del primer interès és irregular.

Sintaxi

PREUPIRR(Liquidació; Venciment; Emissió; PrimerCupó; Tipus; Rendiment; Reemborsament; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Emissió és la data d'emissió del títol.

PrimerCupó és la data del primer interès del títol.

Tipus és el tipus d'interès anual.

Rendiment és el rendiment anual del títol.

Reemborsament és el valor de reemborsament per 100 unitats monetàries de valor a la par.

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


PREUUIRR

Calcula el preu d'un títol, per a un valor a la par de 100 unitats monetàries, si l'última data d'interès és irregular.

Sintaxi

PREUUIRR(Liquidació; Venciment; ÚltimIntères; Tipus; Rendiment; Reemborsament; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

ÚltimInterès és la data de l'últim interès del títol.

Tipus és el tipus d'interès anual.

Rendiment és el rendiment anual del títol.

Reemborsament és el valor de reemborsament per 100 unitats monetàries de valor a la par.

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Data de liquidació: 7 de febrer del 1999, data de venciment: 15 de juny del 1999, últim interès: 15 d'octubre del 1998. Tipus d'interès: 3,75%, rendiment: 4,05%, valor de reemborsament: 100 unitats monetàries, freqüència dels pagaments: cada mig any = 2, base: = 0

El preu per 100 unitats monetàries d'un títol, quan la darrera data d'interès és irregular, es calcula de la manera següent:

=PREUUIRR("07-02-1999";"15-06-1999";"15-10-1998"; 0,0375; 0,0405;100;2;0) retorna 99,87829.

RENDIMPIRR

Calcula el rendiment d'un títol si la data del primer interès és irregular.

Sintaxi

RENDIMPIRR(Liquidació; Venciment; Emissió; PrimerCupó; Tipus; Preu; Reemborsament; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

Emissió és la data d'emissió del títol.

PrimerCupó és el primer període d'interessos del títol.

Tipus és el tipus d'interès anual.

Preu és el preu del títol.

Reemborsament és el valor de reemborsament per 100 unitats monetàries de valor a la par.

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


RENDIMUIRR

Calcula el rendiment d'un títol si l'última data d'interès és irregular.

Sintaxi

RENDIMUIRR(Liquidació; Venciment; ÚltimInterès; Tipus; Preu; Reemborsament; Freqüència; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què venç el títol (caduca).

ÚltimInterès és la data de l'últim interès del títol.

Tipus és el tipus d'interès anual.

Preu és el preu del títol.

Reemborsament és el valor de reemborsament per 100 unitats monetàries de valor a la par.

Freqüència és el nombre de pagaments d'interessos per any (1, 2 o 4).

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Data de liquidació: 25 d'abril del 1999; data de venciment: 15 de juny del 2004; darrer interès: 15 d'octubre del 1998. Tipus d'interès: 3,75%; preu: 99,875 unitats monetàries; valor de reemborsament: 100 unitats monetàries; freqüència dels pagaments: semestralment = 2, base: = 0.

El rendiment del títol, amb una data irregular per a l'última data d'interès, es calcula de la manera següent:

=RENDIMUIRR("20-04-1999";"15-06-1999"; "15-10-1998"; 0,0375; 99,875; 100;2;0) retorna 0,044873 o 4,4873%.

TAXA

Retorna el tipus d'interès constant, per període, d'una anualitat.

Sintaxi

TAXA(NPer; Pmt; VA; VF; Tipus; Estimació)

NPER és el nombre total de períodes durant els quals es fan els pagaments (període de pagament).

PMT és el pagament constant (anualitat) que es paga durant cada període.

VA és el valor efectiu en la seqüència de pagaments.

VF (opcional) és el valor futur que s'obté al final dels pagaments periòdics.

Tipus (opcional) és la data de venciment del pagament periòdic, bé al principi o al final d'un període.

Estimació (opcional) determina el valor estimat de l'interès amb càlcul iteratiu.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemple

Quin és el tipus d'interès constant per a un període de pagament de 3 períodes si es paguen 10 unitats monetàries i el valor efectiu actual és de 900 unitats monetàries?

=RATE(3;-10;900) = -75.63% The interest rate is therefore 75.63%.

TAXAINT

Calcula el tipus d'interès anual quan un títol (o un altre element) es compra a un valor d'inversió i es ven a un valor de reemborsament. No es paguen interessos.

Sintaxi

TAXAINT(Liquidació; Venciment; Inversió; Reemborsament; Base)

Liquidació és la data de compra del títol.

Venciment és la data en què es ven el títol.

Inversió és el preu de compra.

Reemborsament és el preu de venda.

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base

Càlcul

0 o hi manca

Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun

1

Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any

2

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies

3

Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies

4

Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun


Exemple

Es compra un quadre el 15-01-1990 per 1 milió i es ven el 05-05-2002 per 2 milions. La base és el càlcul del saldo diari (base = 3). Quin és el nivell d'interès anual mitjà?

=TAXAINT("15-01-1990"; "05-05-2002"; 1000000; 2000000; 3) retorna 8,12%.

TIRX

Calcula la taxa interna de rendibilitat per a una llista de pagaments que es fan en diverses dates. El càlcul es fa sobre la base de 365 dies per any; s'ignoren els anys de traspàs.

If the payments take place at regular intervals, use the IRR function.

Sintaxi

TIRX(Valors; Dates; Estimació)

Valors i Dates es refereixen a un sèrie de pagaments i a la sèrie de valors de data associats. El primer parell de dates defineix l'inici del pla de pagament. Tots els altres valors de data han de ser posteriors, però no necessiten seguir cap ordre. La sèrie de valors ha de contenir un valor negatiu i un valor positiu com a mínim (ingressos i dipòsits).

Estimació (opcional) és un valor estimat que es pot introduir per a la taxa interna de rendibilitat. El valor per defecte és 10%.

Exemple

Càlcul de la taxa interna de rendibilitat per als cinc pagaments següents:

A

B

C

1

01-01-2001

-10000

Rebut

2

02/01/2001

2000

Dipositat

3

15/03/2001

2500

4

12-05-2001

5000

5

10-08-2001

1000


=TIRX(B1:B5; A1:A5; 0,1) retorna 0,1828.

TRI

Calcula el tipus d'interès que s'obté del benefici (la rendibilitat) d'una inversió.

Sintaxi

TRI(P; VA; VF)

P és el nombre de períodes necessaris per calcular el tipus d'interès.

VA és el valor actual. El valor efectiu és el dipòsit d'efectiu o el valor actual d'efectiu actual d'un pagament en espècie. Com a valor de dipòsit s'ha d'introduir un valor positiu; el dipòsit no ha de ser 0 o <0.

VF determina la quantitat que es desitja com a valor efectiu del dipòsit.

Exemple

Per a quatre períodes (anys) i un valor efectiu de 7.500 unitats monetàries, el tipus d'interès de la rendibilitat s'ha de calcular si el valor futur és de 10.000 unitats monetàries.

=TRI(4;7500;10000) = 7,46%

El tipus d'interès ha de ser 7,46%; d'aquesta manera, 7.500 unitats monetàries esdevindran 10.000 unitats monetàries.

VF

Retorna el valor futur d'una inversió basat en pagaments periòdics i constants i un tipus d'interès constant (valor futur).

Sintaxi

VF(Tipus; NPER; PMT; VA; Tipus)

Tipus és el tipus d'interès periòdic.

NPer és el nombre total de períodes (període de pagament).

PMT és l'anualitat que es paga regularment per període.

VA (opcional) és el valor efectiu (actual) d'una inversió.

Tipus (opcional) defineix si el pagament venç al començament o al final d'un període.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemple

Quin és el valor al final d'una inversió si el tipus d'interès és del 4% i el període de pagament és de 2 anys, amb un pagament periòdic de 750 unitats monetàries? El valor actual de la inversió és de 2.500 unitats monetàries.

=VF(4%;2;750;2500) = -4234,00 unitats monetàries. El valor al final de la inversió és de 4234,00 unitats monetàries.

VFBAREM

Calcula el valor acumulat del capital inicial per a una sèrie de tipus d'interès que varien periòdicament.

Sintaxi

VFBAREM(Principal; Programa)

Principal és el capital inicial.

Programa és una sèrie de tipus d'interès, per exemple, com a interval H3:H5 o com a (Llista) (vegeu l'exemple).

Exemple

S'han invertit 1.000 unitats monetàries durant tres anys. Els tipus d'interès eren 3%, 4% i 5% per any. Quin és el valor al cap de tres anys?

=VFBAREM(1000;{0,03;0,04;0,05}) retorna 1124,76.

VNAX

Calculates the capital value (net present value) for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years.

If the payments take place at regular intervals, use the NPV function.

Sintaxi

VNAX(Taxa; Valors; Dates)

Taxa és la taxa interna de rendibilitat per als pagaments.

Valors i Dates es refereixen a una sèrie de pagaments i a les sèries de valors de data associats. El primer parell de dates defineixen l'inici del pla de pagament. Tots els altres valors de data han de ser posteriors, però no cal que segueixin cap ordre. La sèrie de valors ha de contenir un valor negatiu i un valor positiu com a mínim (ingressos i dipòsits)

Exemple

Càlcul d'un valor actual net per als pagaments esmentats anteriorment, amb una taxa interna de rendibilitat hipotètica del 6%.

=VNAX(0,06;B1:B5;A1:A5) retorna 323,02.

Torna a Funcions financeres, primera part

Torna a Funcions financeres, segona part

Functions by Category