Input Function [VBA]

Returns the open stream of an Input or Binary file (String).

Icona d'avís

Aquesta funció o constant s'activa amb l'expressió Opció VBASupport 1 situada abans del codi de programació executable en un mòdul.


Sintaxi:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Valor de retorn:

String

Paràmetres :

Number: Required. Numeric expression specifying the number of characters to return.

#: Optional.

FileNumber: Required. Any valid file number.

Codis d'error

6 Desbordament

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

62 La lectura excedeix el final del fixer (EOF)

Exemple :

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub