SYD Function [VBA]

Returns the arithmetic-declining depreciation rate.

Icona d'avís

Aquesta funció o constant s'activa amb l'expressió Opció VBASupport 1 situada abans del codi de programació executable en un mòdul.


Sintaxi:

SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres :

Cost is the initial cost of an asset.

Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation.

Life is the depreciation period determining the number of periods in the depreciation of the asset.

Period is the period number for which you want to calculate the depreciation.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSYD

REM Calculate the yearly depreciation of an asset that cost $10,000 at

REM the start of year 1, and has a salvage value of $1,000 after 5 years.

Dim syd_yr1 As Double

REM Calculate the depreciation during year 1.

syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )

print syd_yr1 ' syd_yr1 is now equal to 3000.

End Sub