MIRR Function [VBA]

Calculates the modified internal rate of return of a series of investments.

Icona d'avís

Aquesta funció o constant s'activa amb l'expressió Opció VBASupport 1 situada abans del codi de programació executable en un mòdul.


Sintaxi:

MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres :

Values(): An array of cash flows, representing a series of payments and income, where negative values are treated as payments and positive values are treated as income. This array must contain at least one negative and at least one positive value.

Investment: is the rate of interest of the investments (the negative values of the array).

ReinvestRate: the rate of interest of the reinvestment (the positive values of the array).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleMIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -5

 cashFlow(1) = 10

 cashFlow(2) = 15

 cashFlow(3) = 8

 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100

 Print mirrValue ' returns 94.16. The modified internal rate of return of the cash flow.

End Sub