CreateUnoService Function

Instancia un servei Uno amb ProcessServiceManager.

Sintaxi:

oService = CreateUnoService( Uno service name )

For a list of available services, go to: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Exemples:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

El codi següent utilitza un servei per obrir un diàleg d'obertura de fitxers:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Seleccioneu un fitxer")

  Print "fitxer triat: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function