Altres ordres

És una llista de les funcions i les expressions que no s'inclouen a les altres categories.

Beep Statement

Reprodueix un so a través de l'altaveu de l'ordinador. El so depèn del sistema i no podeu modificar-ne el to ni el volum.

Shell Function

Inicia una altra aplicació i defineix l'estil de finestra respectiu, si cal.

Wait Statement

Interromp l'execució del programa per a la quantitat de temps que voleu especificar en mil·lisegons.

GetSystemTicks Function

Torna el número de ticks del sistema proporcionat pel sistema operatiu. Podeu utilitzar aquesta funció per optimitzar determinats processos.

Environ Function

Torna el valor d'una variable d'entorn com a cadena. Les variables d'entorn depenen del tipus de sistema operatiu de què disposeu.

GetSolarVersion Function

Torna el número intern de la versió actual del LibreOffice.

Funció GetGuiType

Torna un valor numèric que especifica la interfície d'usuari gràfica.

TwipsPerPixelX Function

Torna el número de twips que representen l'amplada d'un píxel.

TwipsPerPixelY Function

Torna el número de twips que representen l'alçada d'un píxel.

CreateUnoStruct Function

Crea una instància d'un tipus d'estructura Uno.

CreateUnoService Function

Instancia un servei Uno amb ProcessServiceManager.

GetProcessServiceManager Function

Torna el ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

CreateUnoDialog Function

Crea un objecte d'Uno del Basic que representa un control de diàleg d'Uno durant l'execució del Basic.

CreateUnoListener Function

Crea una instància d'oient.

CreateUnoValue Function

Torna un objecte que representa un valor de tipus estricte que fa referència al sistema de tipus Uno.

CreateObject Function

Crea un objecte d'UNO. En el Windows, també pot crear objectes OLE.

Aquest mètode crea instàncies del tipus que es passa com a paràmetre.

GetDefaultContext Function

Torna el context per defecte de la fàbrica de servei de procés, si existeix; en cas contrari, torna una referència nul·la.

ThisComponent Statement

Adreça el component actiu perquè se'n puguin llegir i definir les propietats. ThisComponent s'utilitza des del Basic del document, on representa el document al qual pertany el Basic. El tipus d'objecte al qual accedeix ThisComponent depèn del tipus de document.

GlobalScope

El codi font i els diàlegs del Basic s'organitzen en un sistema de biblioteques.