Right Function

Torna els caràcters més a la dreta de "n" d'una expressió de cadena.

Vegeu també: Funció Left.

Sintaxi:

Right (Text As String, n As Long)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena de la qual voleu tornar els caràcters de més a la dreta.

n: Expressió numèrica que defineix el nombre de caràcters que voleu tornar. Si n = 0, es torna una cadena de longitud zero. El valor màxim permès és 65535.

L'exemple següent converteix una data en format YYYY-MM-DD al format de data dels EUA (MM/DD/YYYY).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Introduïu una data en el format internacional 'YYYY-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub