Edició del contingut de les cadenes

Les funcions següents editen, formaten i alineen el contingut de les cadenes. Utilitzeu l'operador & per concatenar cadenes.

Format Function

Converteix un número en una cadena i, a continuació, el formata segons el format que especifiqueu.

LCase Function

Converteix totes les lletres majúscules d'una cadena en minúscules.

Left Function

Torna el número dels caràcters més a l'esquerra que especifiqueu d'una expressió de cadena.

LSet Statement

Alinea una cadena a l'esquerra d'una variable de cadena, o copia una variable d'un tipus definit per l'usuari a una altra variable d'un tipus definit per l'usuari diferent.

LTrim Function

Elimina tots els espais inicials al principi d'una expressió de cadena.

Mid Function, Mid Statement

Torna la part especificada d'una expressió de cadena (Funció Mid), o reemplaça la part d'una expressió de cadena amb una altra cadena (Expressió Mid).

Right Function

Torna els caràcters més a la dreta de "n" d'una expressió de cadena.

RSet Statement

Alinea a la dreta una cadena a dins d'una variable de cadena, o copia un tipus de variable definida per l'usuari en una altra.

RTrim Function

Suprimeix els espais del final d'una expressió de cadena.

Trim Function

Elimina tots els caràcters inicials i finals d'una expressió de cadena.

UCase Function

Converteix les lletres minúscules d'una cadena en majúscules.

Split Function

Torna una matriu de subcadenes d'una expressió de cadena.

Join Function

Torna una cadena d'un nombre de subcadenes en una matriu de cadenes.

ConvertToURL Function

Converteix un nom de fitxer del sistema en un URL de fitxer.

ConvertFromURL Function

Converteix un URL de fitxer en un nom de fitxer del sistema.