String Function

Crea una cadena segons el caràcter especificat, o el primer caràcter d'una expressió de cadena que es passa a la funció.

Sintaxi:

String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

n: Expressió numèrica que indica el nombre de caràcters que cal tornar a la cadena. El valor màxim d'n permès és 65535.

Expressió: Expressió numèrica que defineix el codi ASCII del caràcter.

Character: Qualsevol caràcter individual que s'utilitza per construir la cadena de retorn, o qualsevol cadena de la qual només s'utilitzarà el primer caràcter.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub