Space Function

Torna una cadena que consta d'una quantitat específica d'espais.

Sintaxi:

Space (n As Long)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

n: Expressió numèrica que defineix el nombre d'espais de la cadena. El valor màxim permès d'n és 65535.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Info:"

End Sub