Val Function

Converteix una cadena en una expressió numèrica.

Sintaxi:

Val (Text As String)

Valor de retorn:

Doble

Paràmetres:

Text: Cadena que representa un nombre.

Amb la funció Val, podeu convertir una cadena que representa nombres en expressions numèriques. És la inversa de la funció Str. Si només part de la cadena conté nombres, només es converteixen els primers caràcters apropiats de la cadena. Si la cadena no conté cap xifra, la funció Val torna el valor 0.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleVal

    MsgBox Val("123.123")

    MsgBox Val("A123.123")

End Sub