Str Function

Converteix una expressió numèrica en una cadena.

Sintaxi:

Str (Expression)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió numèrica.

La funció Str converteix una variable numèrica, o el resultat d'un càlcul en una cadena. Els nombres negatius van precedits per un signe menys. Els positius van precedits per un espai (en lloc del signe més).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub