Conversió ASCII/ANSI en cadenes

La funció següent converteix cadenes a i des de codi ASCII o ANSI.

Asc Function

Torna el valor ASCII (American Standard Code for Information Interchange) del primer caràcter d'una expressió de cadena.

Chr Function

Torna el caràcter que correspon al codi de caràcter especificat.

Str Function

Converteix una expressió numèrica en una cadena.

Val Function

Converteix una cadena en una expressió numèrica.

CByte Function

Converteix una cadena o expressió numèrica al tipus Byte.