EqualUnoObjects Function

Torna el valor Cert si els dos objectes Uno del Basic especificats representen la mateixa instància d'objecte d'Uno.

Sintaxi:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Valor de retorn:

Bool

Exemple:

' Còpia d'objectes -> la mateixa instància

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Còpia d'estructures com a valor -> nova instància

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )