Static Statement

Declara una variable o una matriu al nivell de procediment dins d'una subrutina o una funció, per tal que els valors de la variable o de la matriu es mantinguin després de sortir de la subrutina o de la funció. Les convencions de l'expressió Dim també són vàlides.

Icona d'avís

L'expressió Static no es pot utilitzar per definir matrius de variable. Les matrius s'han d'especificar segons una mida fixa.


Sintaxi:

Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Exemple:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"La resposta és"

End Sub

 

' Funció per a la inicialització de la variable estàtica

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 ' valor de retorn mínim d'aquesta funció

  If iInit = 0 Then ' comprova si s'ha inicialitzat

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function