Global Statement

Dimensiona una variable o una matriu a nivell global (és a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funció), per tal que la variable i la matriu siguin vàlides a totes les biblioteques i a tots els mòduls per a la sessió actual.

Sintaxi:

Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Exemple:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub