Public Statement

Dimensiona una variable o una matriu al nivell de mòdul (és a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funció), per tal que la variable i la matriu siguin vàlides a totes les biblioteques i a tots els mòduls.

Sintaxi:

Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Exemple:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub