DefLng Statement

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

Sintaxi:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Paràmetres:

Characterrange: Lletres que especifiquen l'interval de variables per al qual voleu establir el tipus de dades per defecte.

xxx: Paraula clau que defineix el tipus de variable per defecte:

Paraula clau: Tipus de variable per defecte

DefLng: Llarg

Exemple:

' Definició de prefix per a tipus de variable:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefLng

    lCount=123456789 ' lCount és una variable d'enter llarga implícita

End Sub