DefStr Statement

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefStr estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Sintaxi:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Paràmetres:

Characterrange: Lletres que especifiquen l'interval de variables per al qual voleu establir el tipus de dades per defecte.

xxx: Paraula clau que defineix el tipus de variable per defecte:

Paraula clau: Tipus de variable per defecte

DefStr: Cadena

Exemple:

' Definició de prefix per a tipus de variable:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefStr s

Sub ExampleDefStr

    sStr=String ' sStr és una variable de cadena implícita

End Sub