DefCur Statement

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefCur estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Sintaxi:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Paràmetres:

Characterrange: Lletres que especifiquen l'interval de variables per al qual voleu establir el tipus de dades per defecte.

xxx: Paraula clau que defineix el tipus de variable per defecte:

Paraula clau: Tipus de variable per defecte

DefCur: Moneda

Exemple:

' Definició de prefix per a tipus de variable:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefCur c

Sub ExampleDefCur

    cCur=Currency ' cCur is an implicit currency variable.

End Sub