CStr Function

Converteix qualsevol expressió numèrica en una expressió de cadena.

Sintaxi:

CStr (Expression)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió numèrica o de cadena vàlida que vulgueu convertir.

Tipus d'expressió i retorns de conversió

Booleà :

Cadena que avalua a Cert o a Fals.

Data:

Cadena que conté la data i l'hora.

Null :

Error d'execució.

Buit:

Cadena sense cap caràcter.

Qualsevol:

Nombre corresponent com a cadena.


Els zeros al final d'un número de coma flotant no s'inclouen a la cadena retornada.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub