CInt Function

Converteix qualsevol expressió numèrica o de cadena en un enter.

Sintaxi:

CInt (Expression)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió numèrica que vulgueu convertir. Si Expressió supera l'interval de valor entre -32768 i 32767, el LibreOffice Basic informa d'un error de desbordament. Per convertir una expressió de cadena, la xifra s'ha d'introduir com a text normal ("123,5") amb el format numèric per defecte del sistema operatiu.

Aquesta funció sempre arrodoneix la part fraccionària d'una xifra a l'enter més proper.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub