CDec Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió decimal.

Sintaxi:

CDec(Expression)

Valor de retorn:

Nombre decimal.

Paràmetre:

Expression: Qualsevol expressió numèrica o de cadena que vulgueu convertir.