Exit Statement

Surt de Do...Loop, For...Next, d'una funció o d'una subrutina.

Sintaxi:

vegeu els Paràmetres

Paràmetres:

Exit Do

Només és vàlid dins d'una expressió Do...Loop per sortir del bucle. L'execució del programa continua amb l'expressió que segueix a l'expressió Loop. Si les expressions Do...Loop s'imbriquen, el control es transfereix al bucle en el proper nivell més alt.

Exit For

Només és vàlid dins d'una expressió For...Next per sortir del bucle. L'execució del programa continua amb la primera expressió que segueix a l'expressió Next. En expressions imbricades, el control es transfereix al bucle en el proper nivell més alt.

Funció Exit

Surt del procediment Function immediatament. L'execució del programa continua amb l'expressió que segueix la crida Function.

Exit Sub

Surt de la subrutina immediatament. L'execució del programa continua amb l'expressió que segueix la crida Sub.

Icona de nota

L'expressió Exit no defineix el final d'una estructura, i no s'ha de confondre amb l'expressió End.


Exemple:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb dades de prova

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' LinSearch cerca TextEntry en un TextArray:sList():

' Torna l'índex de l'entrada o 0 (Nul)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem trobat

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function