Choose Function

Torna el valor seleccionat d'una llista d'arguments.

Sintaxi:

Choose (Index, Selection1[, Selection2, ... [,Selection_n]])

Paràmetres:

Index: Una expressió numèrica que especifica el valor que es torna.

Selection1: Qualsevol expressió que conté una de les opcions possibles.

La funció Choose torna un valor de la llista d'expressions basada en el valor d'índex. Si Índex = 1, la funció torna la primera expressió de la llista, si índex i= 2, torna la segona expressió, i així successivament.

Si el valor d'índex és inferior a 1 o superior al nombre d'expressions llistat, la funció retorna un valor nul (Null).

A l'exemple següent s'utilitza la funció Choose per seleccionar una cadena des de les diverses cadenes que formen un menú:

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Format ràpid", "Desa el format", "Format del sistema")

End Function