Més expressions

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Transfereix el control del programa a una subrutina, una funció o un procediment DLL.

Choose Function

Torna el valor seleccionat d'una llista d'arguments.

Declare Statement

Declara i defineix una subrutina en un fitxer de DLL que voleu executar des del LibreOffice Basic.

End Statement

Finalitza un procediment o un bloc.

Exit Statement

Surt de Do...Loop, For...Next, d'una funció o d'una subrutina.

FreeLibrary Function

Allibera les DLL que es van carregar amb una expressió Declare. Una DLL alliberada es recarrega automàticament si es crida una de les seves funcions. Vegeu també: Declare

Function Statement

Defineix una subrutina que es pot utilitzar com a expressió per determinar un tipus de retorn.

Rem Statement

Especifica que una línia de programa és un comentari.

Stop Statement

Atura l'execució del programa del Basic.

Sub Statement

Defineix una subrutina.

Switch Function

Avalua una llista d'arguments, que consta d'una expressió seguida d'un valor. La funció Switch torna un valor que s'associa amb l'expressió que passa aquesta funció.

With Statement

Estableix un objecte com l'objecte per defecte. A menys que es declari un altre nom d'objecte, totes les propietats i els mètodes fan referència a l'objecte per defecte fins que s'arriba a l'expressió End With.