Do...Loop Statement

Repeteix les expressions entre l'expressió Do i l'expressió Loop mentre la condició sigui certa o fins que la condició es converteixi en certa.

Sintaxi

Do [{While | Until} condition = True]

bloc d'expressió

[Exit Do]

bloc d'expressió

Bucle

or

Do

bloc d'expressió

[Exit Do]

bloc d'expressió

Loop [{While | Until} condition = True]

Paràmetres/Elements

Condició: Una comparació, expressió numèrica o de cadena, que s'avalua com a Cert o Fals.

Bloc d'expressió: Expressions que voleu repetir mentre o fins que la condició sigui certa.

L'expressió Do...Loop executa un bucle sempre que, o fins que, una determinada condició sigui certa. La condició per sortir del bucle s'ha d'introduir seguint l'expressió Do o l'expressió Loop. Els exemples següents són combinacions vàlides:

Sintaxi

Do While condition = True

...bloc d'expressió

Bucle

El bloc d'expressió entre les expressions Do While i Loop es repeteix sempre que la condició sigui certa.

Do Until condition = True

...bloc d'expressió

Bucle

El bloc d'expressió entre les expressions Do Until i Loop es repeteix si la condició o fins que la condició sigui falsa.

Do

...bloc d'expressió

Loop While condition = True

El bloc d'expressió entre les expressions Do i Loop es repeteix mentre la condició sigui certa.

Do

...bloc d'expressió

Loop Until condition = True

El bloc d'expressió entre les expressions Do i Loop es repeteix fins que la condició sigui certa.

Utilitzeu l'expressió Exit Do per finalitzar incondicionalment el bucle. Podeu afegir aquesta expressió a qualsevol lloc d'una expressió Do...Loop. També podeu definir una condició de sortida amb l'estructura If...Then de la forma següent:

Do...

expressions

If condition = True Then Exit Do

expressions

Bucle...

Exemple

Sub ExampleDoLoop

Dim sFile As String

Dim sPath As String

  sPath = "c:\"

  sFile = Dir$( sPath ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub