Select...Case Statement

Defineix un o diversos blocs d'expressió segons el valor d'una expressió.

Sintaxi:

Select Case condition Case expression Statement Block [Case expression2 Statement Block][Case Else] Statement Block End Select

Paràmetres:

Condition: Qualsevol expressió que controla si s'executa el bloc d'expressió que segueix la clàusula Case respectiva.

Expressió: Qualsevol expressió que sigui compatible amb l'expressió de tipus Condition. El bloc d'expressió que segueix la clàusula Case s'executa si Condition coincideix amb Expressió.

Exemple:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Nombre d'1 a 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Nombre de 6 a 8"

    Case 8 To 10

      Print "Superior a 8"

    Case Else

      Print "Fora de l'interval de l'1 al 10"

  End Select

End Sub