Expressions Condition

Les expressions següents es basen en condicions.

If...Then...Else Statement

Defineix un o més blocs d'expressions que només voleu executar si una condició determinada és certa.

Select...Case Statement

Defineix un o diversos blocs d'expressió segons el valor d'una expressió.

IIf Statement

Torna un dels dos resultats de funció possibles, segons el valor lògic de l'expressió avaluada.