Control de l'execució del programa

Les expressions següents controlen l'execució del programa.

Un programa generalment s'executa des de la primera línia de codi fins a l'última línia de codi. També podeu executar certs procediments a dins del programa d'acord amb condicions específiques, o repetir una secció del programa en un subprocediment o una funció. Podeu utilitzar bucles per repetir parts d'un programa tants cops com sigui necessari, o fins que es compleixi una determinada condició. Aquest tipus d'expressions de control es classifiquen com a expressions Condition, Loop o Jump.

Expressions Condition

Les expressions següents es basen en condicions.

Bucles

Les expressions següents executen bucles.

Salts

Les expressions següents executen salts.

Més expressions

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.