Càlcul de l'arrel quadrada

Utilitzeu aquesta funció per calcular arrels quadrades.

Sqr Function

Calcula l'arrel quadrada d'una expressió numèrica.