"/" Operator

Divideix dos valors.

Sintaxi:

Resultat = Expressió1 / Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol valor numèric que contingui el resultat de la divisió.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu dividir.

Exemple:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub