"*" Operator

Multiplica dos valors.

Sintaxi:

Resultat = Expressió1 * Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol expressió numèrica que enregistri el resultat d'una multiplicació.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu multiplicar.

Exemple:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub