"-" Operator

Extreu dos valors.

Sintaxi:

Resultat = Expressió1 * Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol expressió numèrica que contingui el resultat de la resta.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu restar.

Exemple:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub