Imp Operator

Du a terme una implicació lògica en dues expressions.

Sintaxi:

Resultat = Expressió1 i Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol variable numèrica que conté el resultat de la implicació.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions que vulgueu avaluar amb l'operador Imp.

Si utilitzeu l'operador Imp en expressions booleanes, fals només es torna si la primera expressió avalua a cert i la segona expressió a fals.

Si utilitzeu l'operador Imp en expressions de bits, un bit s'elimina del resultat si el bit corresponent s'estableix a la primera expressió i el bit corresponent s'elimina a la segona expressió.

Exemple:

Sub ExampleImp

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Imp B > C ' torna -1

  vOut = B > A Imp B > C ' torna -1

  vOut = A > B Imp B > D ' torna 0

  vOut = (B > D Imp B > A) ' torna -1

  vOut = B Imp A ' torna -1

End Sub