Operadors lògics

Els operadors lògics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

Els operadors lògics combinen (bit a bit) el contingut de dues expressions o variables, per exemple, per provar si es defineixen bits específics o no.

AND Operator

Combina de forma lògica dues expressions.

Eqv Operator

Calcula l'equivalència lògica de dues expressions.

Imp Operator

Du a terme una implicació lògica en dues expressions.

Not Operator

Nega una expressió invertint els valors de bit.

Or Operator

Du a terme una disjunció OR lògica en dues expressions.

XOR Operator

Du a terme una combinació Or-exclusive lògica de dues expressions.