Basic Constants

Constants utilitzades als programes Basic

Constants booleanes

Nom

Tipus

Valor

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Exemple :

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Constant matemàtica

Nom

Tipus

Valor

Pi

Double

3.14159265358979


Exemple :

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Constants d'objecte

Nom

Tipus

Utilització

Empty

Variant

El valor Buit indica que la variable no s'ha inicialitzat.

Null

null

Indica que la variable no conté cap dada.

Nothing

Object

Assigneu l'objecte Res a una variable per suprimir una assignació anterior.


Exemple :

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Additional VBA constants

The following constants are available when VBA compatibility mode is enabled

Icona d'avís

Aquesta funció o constant s'activa amb l'expressió Opció VBASupport 1 situada abans del codi de programació executable en un mòdul.


Named constant

Hexadecimal (decimal) value

Description

vbCr

\x0D (13)

CR - Carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Carriage return and line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - Line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for 32-bit Windows

\x0A (10) for other 64-bit systems

LF or CRLF

vbNullString

""

Null string

vbTab

\x09 (9)

HT - Horizontal tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Vertical tab