DateDiff Function

Retorna el nombre d'intervals de data entre dos valors de data determinats.

Sintaxi:

DateDiff (Add, Date1, Date2 [, Week_start [, Year_start]])

Valor de retorn:

Un número.

Paràmetres:

Add - Una expressió de cadena de la taula següent, que especifica l'interval de dates.

Add (string value)

Explicació

yyyy

Any

q

Trimestre

m

Mes

y

Dia de l'any

w

Dia feiner

ww

Setmana de l'any

d

Dia

h

Hora

n

Minut

s

Segon


Date1, Date2 - Els dos valors de data que es compararan.

Week_start - Paràmetre opcional que especifica el dia d'inici d'una setmana.

valor de Week_start

Explicació

0

Utilitza el valor per defecte del sistema

1

Diumenge (per defecte)

2

Dilluns

3

Dimarts

4

Dimecres

5

Dijous

6

Divendres

7

Dissabte


Year_start - Paràmetre opcional que especifica la setmana d'inici d'un any.

valor de Year_start

Explicació

0

Utilitza el valor per defecte del sistema

1

La setmana 1 és la setmana de l'1 de gener (per defecte)

2

La setmana 1 és la primera setmana que conté quatre dies o més d'aquell any

3

La setmana 1 és la primera setmana que només conté dies de l'any nou


Exemple:

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub