CDateToUnoTime Function

Retorna la part horària de la data com a una estructura com.sun.star.util.Time de l'UNO.

Sintaxi:

CDateToUnoTime(unaData)

Valor de retorn:

com.sun.star.util.Time

Paràmetres:

unaData: el valor de la data a compartir

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleCDateToUnoTime

    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))

    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)

End Sub