Funció WeekDay

Torna el número corresponent al dia de la setmana representat per un número de data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

Sintaxi:

DiaSetmana (Nombre)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Nombre: Expressió d'enter que conté el número de data de sèrie que s'utilitza per calcular el dia de la setmana (1-7).

A l'exemple següent es determina el dia de la setmana amb la funció WeekDay que introduïu una data.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' Torna i mostra el dia de la setmana

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Diumenge"

    Case 2

      sDay="Dilluns"

    Case 3

      sDay="Dimarts"

    Case 4

      sDay="Dimecres"

    Case 5

      sDay="Dijous"

    Case 6

      sDay="Divendres"

    Case 7

      sDay="Dissabte"

  End Select

  MsgBox "" + sDay,64,"Avui és"

End Sub