Funció DateSerial

Torna un valor de Data per a un any, mes o dia especificat.

Sintaxi:

DateSerial (any, mes, dia)

Valor de retorn:

Data

Paràmetres:

Any: Expressió d'enter que indica un any. Tots els valors entre 0 i 99 s'interpreten com els anys 1900-1999. Per als anys que cauen fora d'aquest interval, heu d'introduir els quatre dígits.

Mes: Expressió d'enter que indica el mes de l'any especificat. L'interval acceptat inclou de l'1 al 12.

Dia: expressió d'enter que indica el dia del mes especificat. L'interval acceptat és de l'1 al 31. No es retorna cap error si introduïu un dia no existent per a un mes de menys de 31 dies.

La funció DateSerial torna el nombre de dies entre el 30 de desembre de 1899 i la data determinada. Podeu utilitzar aquesta funció per calcular la diferència entre dues dates.

La funció DateSerial torna la variant de tipus de data amb VarType 7 (Data). Internament, aquest valor s'emmagatzema com a valor doble, perquè quan la data determinada sigui 1.1.1900, el valor tornat sigui 2. Els valors negatius corresponen a dates anteriors al 30 de desembre de 1899 (no inclòs).

Si es defineix una data que cau fora de l'interval acceptat, el LibreOffice Basic torna un missatge d'error.

Sempre que definiu la funció DateValue com a cadena que conté la data, la funció DateSerial avalua cada un dels paràmetres (any, mes, dia) com a expressions numèriques separades.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleDateSerial

Dim lDate As Long

Dim sDate As String

    lDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    sDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    Msgbox lDate ' retorna 23476

    Msgbox sDate ' retorna 04/09/1964

End Sub